beta-Hexachlorocyclohexane (alias of Beta-Hexachlorocyclohexane)

CAS RN:319-85-7

Synonyms

1-alpha,2-beta,3-alpha,4-beta,5-alpha,6-beta-hexachlorocyclohexane

beta-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane

beta-Benzenehexachloride

beta-BHC

beta-HCH

beta-Hexachloran

Beta-hexachlorobenzene

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, (1alpha, 2beta, 3alpha, 4beta, 5alpha, 6beta)-

Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-, beta-isomer

Cyclohexane, beta-1,2,3,4,5,6-hexachloro-

ENT 9,233

Find more information on this substance at: Hazardous Substances Data Bank , TOXMAP , TOXNET , PubMed